Yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə təqdim edilməlidir:
– ərizə;
– əgər ev mülkiyyətçi tərəfindən inşa olunubsa, tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını təsdiq edən sənədlər “Eskiz layihə” .

(Buyrun LayihəAz MMC-yə muraciet edin)
– əgər ev alqı-satqı qaydasında əldə edilibsə, notariat qaydasında təsdiq edilmiş əqd (məsələn, alqı-satqı müqaviləsi);
– evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətdə və ya qanuni istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər
– dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;
– şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The following documents must be submitted to the Baku City Territorial Administration of the State Real Estate Register Service under the State Committee on Property Issues for the registration of the right of ownership of the residential house:
– application;
– Documents confirming the completion of construction work in accordance with the legislation, if the building was constructed by the homeowner “Sketch Project”.

(Please refer to Layiheaz LLC)
– a notary-approved transaction (eg purchase and sale agreement), if a home-based purchase is acquired;
– Documents confirming that the land plot in which the home is located is in ownership or in the legitimate use
– document on payment of state duty;
– Identity document.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Следующие документы должны быть представлены в Бакинское городское территориальное управление Службы государственного реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам для регистрации права собственности на жилой дом:
– приложение;
– документы, подтверждающие завершение строительных работ в соответствии с законодательством, если здание было построено собственником, «проект эскиза».

(Обратитесь к Layiheaz ООО)
– сделка, одобренная нотариально (например, договор купли-продажи), если приобретается покупка на дому;
– документы, подтверждающие, что земельный участок, в котором находится дом, находится в собственности или в законном пользовании
– документ об уплате государственной пошлины;
– Идентификационный документ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *